Skip to main content

เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ให้นายจ้างยื่นขอจ้างคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่จ้างก่อน 23 มิ.ย. 60 

ข่าวทั่วไป

เชียงใหม่เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ให้นายจ้างที่มีแรงงานผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ ยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม เท่านั้น 

นางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงผ่อนผัน พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่นายจ้างรับเข้าทำงานก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารรับรองบุคคล ไม่เคยได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติมาก่อน ให้นายจ้างไปติดต่อศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 เปิดให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะให้เวลานายจ้างในช่วง 15 วัน และเมื่อหมดกำหนดจะปิดรับแจ้งทันที

โดยนายจ้างหรือผู้แทนต้องยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว  บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าเป็นนิติบุคคลใช้สำเนาทะเบียนการค้า/พาณิชย์/อุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง) และรูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ หากมีหลักฐาน เช่น รูปถ่ายขณะทำงานกับนายจ้าง สถานที่ทำงาน เอกสารการจ่ายเงินเดือนหรือหลักฐานอื่นๆ ให้แนบมาในขั้นตอนนี้ ซึ่งจะสามารถยื่นแบบคำร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  จากนั้นคนต่างด้าวจะได้รับหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติ ถ้าเป็นแรงงานเมียนมา ให้ไปตรวจสัญชาติ ได้ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง เชียงราย และตาก เมื่อได้รับเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI แล้ว ให้ไปขอวีซ่า เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจโรค การทำประกันสุขภาพ แล้วจึงไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

สำหรับแรงงานสัญชาติลาว หลังจากนายจ้างยื่นคำร้อง และได้รับหนังสือรับรองจากศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ให้คนต่างด้าวไปที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทยขอเอกสารเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับหนังสือเดินทาง ตรวจลงตรา (Visa) ตรวจโรค ประกันสุขภาพแล้ว ให้ไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ส่วนแรงงานกัมพูชา กลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ จะดำเนินการในประเทศไทย โดยเป็นออกเป็นเอกสารการเดินทาง(TD) ซึ่งจะเปิดศูนย์ในรูปแบบ One Stop Service (OSS) ประมาณเดือนสิงหาคมนี้

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวปฏิบัติข้างต้น จะเป็นเฉพาะกลุ่มแรงงานกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีเอกสารการทำงานใดๆ แต่ถ้ากรณีมีใบอนุญาตทำงาน(บัตรสีชมพู) เคยตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ไม่ได้ไปขอใบอนุญาต ในเวลาที่กำหนด หรือ กรณีเปลี่ยนนายจ้าง ให้ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ได้ตามปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@DOECMI

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม เท่านั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

053 112 912-4

https://www.doe.go.th/chiangmai