Skip to main content

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจสอบการรับซื้อสินค้าเกษตร (ลำไย) พบราคาผลผลิตตกต่ำ

ข่าวทั่วไป

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานชั่งตวงวัดออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาการรับซื้อสินค้าเกษตร (ลำไย) ในเขตพื้นที่อำเภอฮอด อำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง พบผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจน ทั้งยังพบว่าราคาผลผลิตตกต่ำ ขาดแคลนแรงงาน และโรงงานจำกัดการรับซื้อ

วันที่ 11 กค 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานชั่งตวงวัด จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาการรับซื้อสินค้าเกษตร (ลำไย) ในเขตพื้นที่อำเภอฮอด อำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจน โดยมีราคารับซื้อลำไยรูดร่วง ดังนี้

1.อำเภอฮอด
     AA ราคา 18 - 19 บาท/กก.
     A    ราคา 14  บาท / กก.
     B    ราคา 8 บาท / กก.
     C    ราคา 1-2 บาท/กก.

2.อำเภอจอมทอง
     AA ราคา 18 - 20 บาท/กก.
     A    ราคา 13 - 15 บาท/กก.
     B    ราคา 8 - 9 บาท/กก.
     C    ราคา 2 - 3 บาท/กก.

3.อำเภอดอยหล่อ
     AA ราคา 18 - 19 บาท/กก.
     A   ราคา 14 บาท/กก.
     B   ราคา 8 บาท/กก.
     C  ราคา 2 บาท/กก.
     
    *** ราคารับซื้อลำไยรูดร่วงโดยเฉลี่ย 
เกรด AA กก.ละ 18-20 บาท
เกรด .  A กก.ละ 13-15 บาท
เกรด    B กก.ละ 8 - 9 บาท
เกรด    C กก.ละ.1 - 3 บาท

     เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมจำหน่ายผลผลิตในลักษณะลำไยแบบรูดร่วง เนื่องจากค่าจ้างแรงงานลำไยสดช่อ กก.ละ 6 บาท สูงกว่าค่าแรงงานลำไยรูดร่วง(ค่าแรงรูดร่วงกก.ละ 2 บาท)

ปัญหา/อุปสรรค
      1.ราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากจุดรับซื้อเพื่อการส่งออกยังเปิดรับซื้อไม่มากนัก ทำให้การแข่งขันมีน้อย ประกอบกับมีผลไม้ในภาคอื่นออกสู่ตลาดพร้อมกันส่งผล กระทบต่อราคาของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
      2.ขาดแคลนแรงงาน
      3.โรงงานจำกัดการรับซื้อ โดยส่วนใหญ่จะรับซื้อเกรด B และ C 

การตรวจสอบเสร็จสิ้นเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน
           ***************

ข้อมูลเพิ่มเติม