Skip to main content

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ผลผลิตลำไยในฤดูกาล ปี 2560 ไม่น่าจะมีปัญหาราคาตกต่ำ

ข่าวทั่วไป

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ผลผลิตลำไยในฤดูกาล ปี 2560 ไม่น่าจะมีปัญหาราคาตกต่ำ ตั้งเป้าบริหารจัดการผลผลิตลำไยตลอดฤดูกาลกว่า 1.34 แสนตัน พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน ช่วยกระจายผลผลิต ลดปริมาณผลผลิตลำไยล้นตลาด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กล่าวถึง แนวทางการบริหารและจัดการลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560

สำหรับผลผลิตลำไยมีพื้นที่การเพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ 312,985 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต 297,443 ไร่ มีพื้นที่ปลูกสำคัญที่อำเภอจอมทอง พร้าว สันป่าตอง สารภี และอำเภอดอยหล่อ คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีปริมาณผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดกว่า 250,000 ตัน เป็นผลผลิตในฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560 กว่า 134,000 ตัน และผลผลิตนอกฤดูกาลในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2560 และตุลาคม-ธันวาคม 2561 จำนวนกว่า 120,000 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2560 ผลผลิตลำไยจะออกมามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.39 หรือเกือบ 80,000 ตัน สิ่งที่น่าห่วงคือ ในช่วงวันที่ 10 - 30 สิงหาคม 2560 จะเป็นช่วงที่ลำไยของทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนออกพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด หรือ คพจ. และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด กลุ่มผู้ผลิตลำไยแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปลำไย ได้ร่วมวางแผนบริหารจัดการลำไย เพื่อแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำมีเป้าหมายบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดูทั้งหมด 134,106 ตัน โดยจะใช้กลไกตามการตลาดในการซื้อขายปกติ ซึ่งส่วนมากจะเป็นความต้องการนำลำไยไปแปรรูป ทั้งในรูปแบบของโรงงานกระป๋อง โรงงานการแปรรูปอบแห้ง (อบแห้งทั้งเปลือก / อบแห้งสีทอง) และอีกส่วนหนึ่งจะใช้กลไกกระตุ้นการบริโภคลำไยสด ซึ่งมีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันวางแผนในการกระจายผลผลิต เพื่อลดปริมาณผลผลิตลำไยไม่ให้ล้นตลาด เป็นการป้องกันไม่ให้ราคาลำไยตกต่ำ โดยร่วมกับบริษัทประชารัฐในการประสานกับห้างโมเดิร์นเทรด องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย (อต.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ช่วยรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรและช่วยกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ มีการวางแผนเพิ่มจุดจำหน่ายลำไยตามสถานบริการต่าง ๆ เช่น ปั้มน้ำมัน ปตท. เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปลำไย มาช่วยในการรับซื้อและกระจายผลผลิตลำไยอีกด้วย โดยคาดว่าผลผลิตลำไยในฤดูกาลที่กำลังจะออกมานี้ จะไม่น่ามีปัญหาราคาตกต่ำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2557 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม