Skip to main content

กอบกาญจน์เยือนลำพูนพร้อมเร่งขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

ข่าวทั่วไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

ที่จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ร่วมประชุม และชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าเบื้องต้นคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา มีการคัดเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว จำนวน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางมนต์เสน่ห์ล้านนา เส้นทางวิถีล้านนา สุดทางรักษ์แม่น้ำโขง เส้นทางหัตถกรรม หัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และจังหวัดเชียงราย ที่มีจุดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ตลอดจนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เป็นต้นทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้รายละเอียดการเดินทางและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่ ร้านอาหารรวมถึงที่พักให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูล ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว

ซึ่งในเขตท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนานั้น โดดเด่นในการท่องเที่ยวและทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลตามวัดสำคัญต่าง ๆ โดยมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นอาสาสมัครเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทักษะภาษาที่หลากหลายซึ่งกลุ่ม โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนั้น มีการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ส่วนการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจะมีการเพิ่ม อัตรากำลังตำรวจ ท่องเที่ยว และ อาสาสมัคร ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม