Skip to main content

บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน หมู่บ้านตัวอย่าง หมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดลำพูน

ข่าวทั่วไป

เจ้าคณะภาค 7 พร้อมคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ที่ชุมชนบ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันนี้ ( 6 กรกฎาคม 2560 ) พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7/เจ้าอาวาสวัดประทุมคงคา พร้อมด้วย พระเถระ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ที่ชุมชนบ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ถวายการต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน

จากนั้นเจ้าคณะภาค 7, พระเถระ, ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ที่บ้านของ นายนพรัตน์ อุพงค์ ซึ่งได้นำเศษโฟมมาผลิตอิฐบล็อก จำหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัว, เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้เศษผ้าสร้างรายได้ ของนางจรรยา กันทาทรัพย์ ซึ่งนำ เศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า ลายนกเค้าแมว ที่สวยงาม สามารถส่งจำหน่ายทั่วประเทศ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ก้านตาลแปลงร่าง ของนายสวัสดิ์ ปาระมี ซึ่งนำก้านต้นตาลมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้นั่งเอนกประสงค์ จำหน่ายสร้างรายได้ จากการดำเนินงานทำให้สมาชิกในหมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังห่างไกลจากอบายมุข โดยมีการตั้งกฎให้งดจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานรื่นเริงและงานศพ ทำให้เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข ชาวบ้านมีความสุข ซึ่งหมู่บ้านป่าบุก ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้าน ศีล 5 ตัวอย่างของจังหวัดลำพูน ที่จะเข้าร่วมประกวดเป็นหมู่บ้านศีล ระดับประเทศต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม