Skip to main content

เปิดงานนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

ศิลปวัฒนธรรม

เปิดงานนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม และสงวนรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ โดยกรมศิลปากรได้ปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ให้มีเนื้อหาทางวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยกรมศิลปากรได้ปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ให้มีเนื้อหาทางวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าและสงวนรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ

โดยกรมศิลปากรได้ปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จแล้วในพุทธศักราช 2560 เป็นวาระครอบรอบ 44 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 พร้อมพระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานให้ได้ผลสมบูรณ์ตามหลักการและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนั้น ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนพร้อมกันหลายด้าน นอกจากวัตถุสิ่งของจำนวนมากมายและอาคารที่อันเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีกำลังงบประมาณ มีกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถอย่างพอเพียงด้วย งานจึงจะดำเนินไปได้เต็มรูป”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่รวบรวมได้จากทางภาคเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองแต่อดีตกาลแก่ชาวภาคเหนือ แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น นิทรรศการชั้นล่าง ประกอบด้วย พัฒนาการพระพุทธรูปศิลปะล้านนา พระแสนแซว่ พระพิมพ์ล้านนา เครื่องสักการะและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา โบราณวัตถุพบที่อำเภอฮอด เครื่องถ้วยล้านนา จิตรกรรมล้านนา และศิลปะในประเทศไทย

นิทรรศการชั้นบน ประกอบด้วย คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่และราชสำนักสยาม ล้านนาสมัยรัตนโกสินทร์ ล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า อาณาจักรล้านนา สมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ เศียรพระแสนแซว่ สำริด ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19-20 รอยพระพุทธบาท ไม้ประดับมุกและกระจก ศิลปะล้านนาปลายพุทธศตวรรษที่ 20 -ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เครื่องสักการะพระรัตนตรัย หีบพระธรรม เครื่องถ้วยจีน นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 อันแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่องานด้านอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ได้ ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ( ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม