Skip to main content

แข่งขันขับซอล้านนา "คณะครูปุยฝ้าย" ชนะเลิศซอปี่ "คณะแสงไทย" ชนะเลิศซอปิน

ศิลปวัฒนธรรม

ผลการประกวดแข่งขันขับซอล้านนา ภายในงาน LANNA EXPO 2017 "คณะครูปุยฝ้าย" คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทซอปี่ ขณะที่ประเภทซอปิน "คณะแสงไทย" ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดแข่งขันขับซอล้านนา ประเภทซอปี่และประเภทซอปิน ในกิจกรรมการแข่งขันขับซอ ภายใต้โครงการสืบสานขับซอล้านนา ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน LANNA EXPO 2017 เพื่อเผยแพร่การแสดงขับซอ ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะการขับซอล้านนาให้คงอยู่ ส่งเสริมบทบาทของศิลปินพื้นบ้านในการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยผ่านศิลปะการแสดง ด้านการขับซอ

ผลการประกวดแข่งขันขับซอล้านนา ประเภทซอปี่ รางวัลชนะเลิศ คณะครูปุยฝ้าย ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะลูกน้ำลี้ ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะลูกศิษย์จันตา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะลูกน้ำแต๋ง และคณะสายทองพัฒนา ได้รับเงินรางวัลคณะละ 6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผลการประกวดแข่งขันประเภทซอปิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะแสงไทย ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทพนารี ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะแดงหน้อยบ่อเตา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะศิษย์แม่ลำดวน เมืองแป้ และคณะสามปอยเอี้ยงผึ้ง ได้รับเงินรางวัลคณะละ 6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม